top of page

גניזה

בהלכה היהודית, חובת הגניזה היא החובה לגנוז כל כתב שרשום בו אחד משמותיו של האלוהים. בשם גניזה מכנים גם את המקום שבו גונזים את הכתבים האלה.

לפי ההלכה חל איסור להשמיד או לגרום למחיקה של כל מסמך כתוב שמופיעים בו שמותיו של הקב"ה. כך מנסח הרמב"ם את ההלכה הזו:

" כל המאבד שם מן השמות הקדושים הטהורים שנקרא בהן הקדוש ברוך הוא, לוקה מן התורה;

שהרי הוא אומר בעבודה זרה, "ואיבדתם את שמם ... לא תעשון כן, לה' אלוהיכם" (דברים י"ב, ג-ד)

- הלכות יסודי התורה, פרק ו' הלכה א'.

כתובות מתקני הגניזה בעכו:

1. בית העלמין הישן - גניזה מרכזית

2. בית הכנסת האשכנזי המרכזי - רחוב ז'בוטינסקי 22

3. בית הכנסת עולי הגרדום - שכונת בן גוריון, רחוב שלמה קליין , עכו

bottom of page