top of page

דבר הרב

עכו עיר הקדומים, שואבת השראה מגדולי ישראל, כמו הרמב"ם, רבי יחיאל מפאריש, הרמב"ן, הרמח"ל ועוד,   שהטביעו חותם של קדושה על העיר.

 

וכיום חשים אנו חיבור של שילוב עבר והווה, שעושים את העיר עכו לעיר יהודית מתחדשת, שיש בה חיי יהדות תוססים וקולות של תורה ולימוד תורה נשמעים ומהדהדים בכל פינה ומקום ברחבי העיר.

 

זכינו בחסדי השי"ת, לראות את עכו בבניינה. קהילות מכל זרמי היהדות, חיים בהרמוניה של שלום. תלמודי תורה, בתי ספר דתיים, ישיבה קטנה מחד ותיכון דתי תורני לאחרים, ישיבת הסדר מצליחה ומבוקשת, לצד מכינה צבאית מרשימה שכולה תורה ויראה. ועוד ועוד.

 

בחסדי ה', בתי הכנסת הרבים של העדות השונות מלאים, כשקולות התפילה משתלבים עם שעורי תורה בכל מקום. אפילו זכינו להקמת שכונה דתית המאוכלסת כולה בציבור יקר שמשפיע רבות על צביונה הדתי של העיר.

 

ורואים כיום את פעילותה הברוכה של המועצה הדתית, בראשותו של ידידנו הדגול ר' ראובן (רובי) לוזון שיחי', יחד עם אשת חיל יראת ה', הגב' לאה ביטון תחי', שעושים רבות להרמת קרן התורה  והכל בשיתוף פעולה עם לשכת הרבנות, באהבה ובאחווה.

 

יבורכו כל העוסקים בצרכי הצבור באמונה ויבורכו כל תושבי עירנו היקרים והאהובים בברכות ממגד שמים.

 

ובעז"ה עינינו נשואות אל העתיד, בשאיפתנו להרבות חיילים לאורייתא, לזכות ולראות את העיר עכו בבניינה, כשיהודים רבים יזרמו אל עירנו הברוכה, לגדלה ולשמרה כעיר יהודית מבורכת.

 

 נישא תפילה זכה לבורא עולם, שלא תצא תקלה מתחת ידינו, ויזכנו הקב"ה להמשיך לשמור ולעשות, ללמוד וללמד, מתוך אהבת ישראל בקירוב לבבות לאבינו שבשמים. 

המועצה הדתית עכו - הרב יוסף ישר  הרב הראשי עכו

הרב יוסף ישר

הרב הראשי לעכו

bottom of page