top of page
רישום נישואין וסידורם | mdatitakko | רישום נישואין אונליין | מועצה דתית עכו

רישום נישואין וסידורם

₪796.00Price

אגרת נישואין - סכום כספי שבני הזוג משלמים במועצות הדתיות לצורך רישומם לנישואין.

גובה האגרה וההנחות הניתנות נקבעים על ידי השר לשירותי דת בתוקף סמכותו לפי סעיף (7ב) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב,] התשל"א- 1971 בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה.1985-

שיעור האגרה הינו: 796 ₪

(ניתן לשינוי ע"י משרד שרותי הדת)

 

לביטול רישום יש לפנות אלינו למייל mdakko.info@gmail.com

bottom of page