top of page

תהליך רישום נישואין

תעודת נישואין

תעודת נישואין הינה תעודה חוקית המעידה על נישואי בני הזוג.

לאחר החזרת העתק הכתובה, לשכת הנישואין תפיק 5 תעודות נישואין:

2 תעודות מהם יועברו לבני הזוג בתעודות אלו מודבקות תמונות של בני הזוג.

תעודה אחת תישאר בלשכת הנישואין בתוך תיק הנישואין. 

2 תעודות יעברו למשרד לשירותי דת.

המשרד לשירותי דת מעביר עותק אחד למשרד הפנים לעדכון מצב אישי במרשם הנישואין ואחד למשמרת בארכיב המדינה.

תעודת נישואין מעידה גם על יהדותם של בני הזוג וילדיהם.

אחרי החתונה מחזרים את האישור טבילה הרישיון וההעתק חתומים ע"י הרב שערך את החופה

ובין שבוע ל 14 יום תונפק תעודת נישואין.

bottom of page