top of page

תהליך רישום נישואין

עדים

עדי רווקות - עדי מעמד אישי - שני עדים או עדות המאמתים את הצהרת הנרשם/ת בעניין מעמדו/ה האישי.

על העדים למלא אחר התנאים הבאים:

  • השתייכות ללאום היהודי.

  • אינם קרובים מדרגה ראשונה לאף אחד מבני הזוג.

  • אינם קרובים מדרגה ראשונה אחד אל השני.

  • מעל גיל 18.

על פי קביעת מועצת הרבנות הראשית לישראל בעיר עכו עקב חיבור הרבנות למערכת 'שירת הים' אין צורך  להמציא תעודת רווקות ממקום המגורים וכל הבירורים הנדרשים (רווקות ויהדות) יתבצעו בלשכת הרבנות בעכו. 

ניתן לקבל תעודת רווקות במקום המגורים הקבוע (בחצי שנה האחרונה)  לצורך נישואין בחו"ל. תעודת רווקות - תעודה המעידה על היותו של המבקש פנוי/ה (רווק/ה גרוש/ה אלמן/ה) וכן מעיד על יהדותו/ה. 

bottom of page