top of page

תהליך רישום נישואין

מאומץ/ת

תעודת זהות + ספח המעיד על המצב האישי

תעודות נשואין של ההורים (במקרה שההורים לא התחתנו בארץ יש להביא ברור יהדות מב"י הרבני)

עדי רווקות

אישור לנישואין מביה"ד הרבני האזורי בירושלם, ת"א, ב"ש, חיפה.

אגרה 796 ₪ ( ניתנת הנחה של 40% לזוג העונה לאחד מהקריטריונים המפורטים. ראה בתיק נישואין, עלות פתיחת תיק נישואין)

יש אפשרות להצטלם במקום / להביא תמונות פספורט לבחירה.

bottom of page