top of page

עירוב

"כה אמר ה' השמרו בנפשותיכם, ואל תשאו משא ביום השבת והבאתם בשערי ירושלים. ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת, וכל מלאכה לא תעשו. וקדשתם את יום השבת כאשר ציוויתי את אבותיכם" (ירמיהו י"ז,כ"א,כ"ב).

רב מפקח עירובין:מחלקת השבת דואגת לשמירת קו העירובין המקיף את העיר ומרחיבה אותו בהתאם לפיתוחה של העיר.

מפת עירוב עכו.jpg

מחלקת השבת דואגת לשמירת קו העירובין המקיף את העיר ומרחיבה אותו בהתאם לפיתוחה של העיר.

חשוב לציין: כל שטח המזח בנמל בעכו העתיקה אינו נמצא בשטח הערוב והטלטול בו אסור

bottom of page