top of page

תקנות לשעת חרום

הנחיות לזמן חרום

למקבלי שרות מהמועצה הדתית עכו

בעקבות מגיפת הקורונה

 

לאור שעת החרום בה אנו נמצאים עקב מגיפת הקורונה, להלן הנחיות התנהלות אשר יתעדכנו מפעם לפעם. אנו מבקשים מהציבור לעמוד בנהלים להלן:

 

קבורה:

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, השתתפות בהלוויה של עד 50 אנשים כאשר יש לשמור על מרחק של שני מטר בין אדם לאדם. ומסיכות לכל המשתתפים. בכל מקרה יש לעמוד בשתי קבוצות של עשרה אנשים.

באחריות המשפחה לוודא שכמות האנשים בהלוויה אינה חורגת מההנחיות.

אנשים הנדרשים לשהות בבידוד או אנשים שהובחנו כחולים לא מורשים להשתתף בהלוויה.

לא נאפשר התחלת הלוויה ללא עמידה בנהלים.

מקוואות נשים:

לאור המצב ובהתאם להוראות משרד הבריאות והמשרד לשירותי דת,

טבילת נשים במקווה כרוכה בתיאום עם צוות המקווה מראש. 

נא להתקשר לתאום לטלפונים המופיעים באתר.

כל טובלת תתבקש לבצע מדידת חום בטרם כניסתה למקווה, טובלת עם חום לא תוכל לטבול.

יש להתארגן ולהתקלח מראש בבית.

המועצה הדתית לא תספק ציוד לשמוש רב פעמי כמו קוצצי צפורניים וכד' 

חל איסור על טובלת הנדרשת להיות בבידוד להגיע למקווה. 

באזור הטבילה תתאפשר נוכחות של אישה אחת בלבד.

מקווה גברים:  

המקווה סגור עד הודעה חדשה.

רישום נישואין:

נא להרשם באתר האינטרנט של המועצה הדתית  ולתאם הגעה

במקרי חרום נא ליצור קשר טלפוני.

עריכת חופות:

חתונות במקום פתוח בלבד עד 50 איש. איסור ריקודים

מרחק 2 מטר ומסיכות לכל המשתתפים.

אין לקיים חופה כאשר ישנה נוכחות של אדם הנדרש לשהות בבידוד / אדם שאובחן כחולה.

ברית מילה:

ברית מילה במבנה סגור עד 19 איש. בשטח פתוח עד 50 איש.

מרחק 2 מטר ומסיכות לכל המשתתפים.

תפילות / בתי כנסת:

יש להתפלל על פי ההנחיות. יש להתפלל בקבוצה שלא תעלה על 50 מתפללים בלבד.

מרחק 2 מטר ומסיכות לכל המשתתפים. ועמידה בכל כללי משרד הבריאות

bottom of page