top of page

תהליך רישום נישואין

 תיק נישואין

הרישום לנישואין הינו הליך פרוצדוראלי המתבצע בלשכות הנישואין במועצות הדתיות/ דתיות אזוריות ברחבי הארץ.

על פי החוק, הגיל המותר לנישואין הוא החל מגיל 18. חתן או כלה שטרם מלאו להם 18 שנים, נדרשים להמציא לרשם הנישואין אישור מבית המשפט לענייני משפחה, המתיר להם להינשא.

על בני זוג הבאים להירשם לנישואין, להופיע יחד בלשכת רישום נישואין במועצה הדתית שבאזור מגוריהם של אחד מבני הזוג בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 45 יום לפני מועד הנישואין.

בעת הרישום, רשם הנישואין ממלא, בין היתר, את פרטי בני הזוג בתיק הנישואין, את מועד עריכת החופה, ומשבץ במידת הצורך רב לעריכת החופה. ניתן לבצע את ההליך ברובו במערכת הממוחשבת באמצעות הקישור מטה. 

על בני הזוג לבוא לרישום נישואים עם תעודת זהות עדכניית כולל ספח.  (לא דרכון, לא רישיון נהיגה ולא כל תעודה מזהה אחרת)

- תמונת פספורט - ניתן להצטלם ישירות למחשב על ידי מצלמה במחלקת הנישואין.

- במידה ויהיה חוסר במסמכים נוספים יידרשו הזוג להשלימם בהמשך.
- ניתן להעביר את המסמכים דרך המייל או הוואטסאפ.

אגרת נישואין - סכום כספי שבני הזוג משלמים במועצות הדתיות לצורך רישומם לנישואין.

גובה האגרה וההנחות הניתנות נקבעים על ידי השר לשירותי דת בתוקף סמכותו לפי סעיף (7ב) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב,] התשל"א- 1971 בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה.1985-

שיעור האגרה הינו: 796 ₪ (ניתן לשינוי ע"י משרד שרותי הדת)

הנחה בתשלום אגרת נישואין - הנחה בשיעור של 40% מאגרת הנישואין יינתנו אם אחד מבני הזוג עונה על אחד מהקריטריונים דלהלן.

"סטודנט" – עד גיל 30 שבמועד הגשת בקשתו לרישום נישואין מחזיק בתעודת סטודנט או באישור לימודים שהנפיק מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח - ,1958 ואשר לפיהם הוא תלמיד במוסד כאמור במועד הגשת הבקשה

"תלמיד ישיבה" – מי שבמועד הגשת בקשתו לרישום נישואין מחזיק באישור המעיד כי הוא תלמיד אחת מן הישיבות המוכרות על ידי ועד הישיבות בארץ ישראל או איגוד ישיבות ההסדר או תלמיד במכינה קדם-צבאית המוכרת לפי חוק המכינות הקדם; 2008 – התשס"ח ,צבאיות

"שירות סדיר" - כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב,] התשמ"ו- ;1986

"שירות לאומי" – כהגדרתו בחוק שירות לאומי, התשי"ג – ;1953

"עולה חדש" – תושב ישראל בשנתיים הראשונות לעלייתו לישראל;

"נזקק" – מי שמחזיק אישור שנתנה לו אחת מלשכות הסעד ברשויות המקומיות הפועלות מכוח סעיף (2א) לחוק שירותי הסעד, התשי"ח – ,1958 המעיד עליו כי הוא נזקק כהגדרתו חוק האמור;

"נכה" - מי שמחזיק בתעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון;

"עיוור או לקוי ראייה" – מי שמחזיק בתעודת עיוור או בתעודת לקוי ראיה שהנפיק משרד הרווחה והשירותים החברתיים;

bottom of page