top of page
Credit Card Purchase

תקנון שימוש באתר תשלומים

תקנון שימוש באתר תשלומים של המועצה הדתית והרבנות עכו

כללי

 1. המועצה הדתית והרבנות עכו מאפשרת לבצע באתר התשלומים שירותי תשלום שונים למועצה מקומית שער שומרון (להלן: "המועצה") כפוף להוראות תקנון זה.

השימוש באתר והרכישה באמצעותו הינם בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה, וחזקה על מי שעושה שימוש באתר כי קרא את התקנון והסכים לתנאיו.

 1. התשלום באתר הינו מגיל 18, לשימוש פרטי בלבד ולא למטרות מסחריות כלשהן.

 2. המועצה תהיה רשאית לחסום את השימוש באתר או להגבילו, בכל מקרה בו היא סבורה כי השימוש באתר אינו תואם לתנאי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 3. המועצה רשאית לשנות ו/או לעדכן את המידע באתר לרבות מחירים או תנאי התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 4. למען הסר ספק יובהר כי המועצה לא תישא באחריות לכל פעולה המבוצעת באתר שלא אושרה על ידה.

 5. התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

פרטיות

 1. הפרטים האישיים של המשתמש והיסטורית התשלומים שבוצעו באתר יישמרו במאגר המידע של האתר ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981 וייעשה בהם שימוש רק למטרת השימוש באתר.

 2. יובהר כי המועצה עושה כמיטב יכולתה להגן על המידע שנמסר לה, ונוקטת באמצעי האבטחה הדרושים לצורך זה. עם זאת, אין באפשרותה של המועצה להבטיח כי לא יחולו תקלות באמצעים אלו, שלא בשליטתה, באופן שעשוי לפגוע באיכות ההגנה על המידע המצוי אצלה ובמקרים כאמור המועצה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

אבטחת מידע

 1. פרטי המידע הנמסרים על ידך במסגרת השימוש באתר, מאובטחים והתשלום מבוצע דרך חברת סליקת האשראי- קרדיט גארד, התשלום ייעשה תחת אבחת מידע כמקובל בשוק, כגון הצפנה SSL ובהתאם לתקן אבטחת המידע 3.2.1 PCI-DSS-Version.

אופן התשלום באתר

 1. הרכישה באתר מותנית במסירת פרטים אישיים כגון שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, מספרי טלפון, כתובת דוא"ל ופרטים מזהים נוספים ככל שידרשו.

 2. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע התשלום.

 3. לאחר השלמת התשלום באתר, תועבר הוראת התשלום לחברת כרטיס האשראי באמצעות חברת סליקת האשראי קרדיט גארד, אשר תזכה את חשבון המועצה.

 4. אישור על ביצוע התשלום יישלח למשלם באמצעות דואר אלקטרוני.

 5. תשלום שלא אושר על ידי המועצה באמצעות דואר אלקטרוני כאמור, לא יחשב כתשלום שאושר ולא יחייב את המועצה.

 6. כל שאלה או טענה בקשר לתשלום יש להפנות לחברת האשראי או למועצה, לפי העניין.

ביטול תשלום באתר

 1. לביטול תשלום שבוצע באתר ניתן לפנות למועצה בפרטי הקשר המופיעים באתר התשלומים, הפניה תעשה למחלקה הרלוונטית לתשלום ששולם.

ביטול "עסקה"

 1. על עסקה שבוצעה באתר התשלומים יחולו תנאי הביטול שנקבעו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן"). האמור מתייחס הן לרכישת מוצר והן לרכישת/ הזמנת שירות באתר התשלומים.

 2. הביטול יעשה בהודעת ביטול בצירוף אישור על ביצוע התשלום, באמצעות דואר אלקטרוני nirit882@gmail.com

 3. במקרה של ביטול עליו חל חוק הגנת הצרכן יזוכה המשלם בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, בגין התשלום ששולם על ידו. דמי ביטול יחויבו לפי הדין (ככל הנדרש).

 4. הזיכוי יתבצע באמצעות כרטיס האשראי עימו שולם, בלבד.

bottom of page